Commit cdde80ce authored by Jeffrey Phillips Freeman's avatar Jeffrey Phillips Freeman 💥
Browse files

New translations comparing_the_alternatives.md (Turkish)

parent f07d1f75
......@@ -2,7 +2,7 @@ Orada birkaç OGM/ORM seçeneği vardır. For the purposes of this document we w
## Kıyaslamalar
Ferma'yı OGM ile kıyaslamak için gayrı resmi bir proje hazırlıyoruz, [kaynağı burada](https://github.com/Syncleus/Ferma-benchmark) bulabilirsiniz. However below is a matrix breakdown of the results. Ham çalıştırma süresini göstermek yerine Ferma ile karşılaştığında her OGM oranını gösteriyoruz. Bu nedenle tablo 1x listeleniyorsa çerçeve Ferma ile aynı yürütme süresine sahip demektir, eğer 2x listeleniyorsa yürütülmesi iki kat daha uzun sürer eğer 0.5x gösteriyorsa yürütmenin yarısı kadar zaman almış demektir. Obviously any value less than 1x indicates the OGM out performed Ferma and any value greater than 1x indicates Ferma had the superior performance tiimes.
Ferma'yı OGM ile kıyaslamak için gayrı resmi bir proje hazırlıyoruz, [kaynağı burada](https://github.com/Syncleus/Ferma-benchmark) bulabilirsiniz. Ancak aşağıda sonuçların bir matris dökümü bulunmaktadır. Ham çalıştırma süresini göstermek yerine Ferma ile karşılaştığında her OGM oranını gösteriyoruz. Bu nedenle tablo 1x listeleniyorsa çerçeve Ferma ile aynı yürütme süresine sahip demektir, eğer 2x listeleniyorsa yürütülmesi iki kat daha uzun sürer eğer 0.5x gösteriyorsa yürütmenin yarısı kadar zaman almış demektir. Obviously any value less than 1x indicates the OGM out performed Ferma and any value greater than 1x indicates Ferma had the superior performance tiimes.
| | **Tinkerpop 2 Blueprints** | **Gremlin Pipeline** | **Tinkerpop3** | **Frames** | **Totorom** | **Peapod** |
| ----------------------------------------- | -------------------------- | -------------------- | -------------- | ----------- | ----------- | ----------- |
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment